LOVER FOR MOSS SCHAKKLUB§ 1 Formål/Bakgrunn


Moss Schakklub er en sammenslutning av Arbeidernes Sjakk-klub 1933 og Moss Schakklub.
Klubbens formål er å utbre interessen for sjakk samt å opprettholde et samlingsted for sjakkinteresserte.


§ 2 Medlemskap


Moss Schakklub er tilsluttet Norges Sjakkforbund gjennom Østfold sjakkrets.
Klubben er i prinsippet åpen for alle interesserte, såfremt ikke vedkommende på grunn av opptreden eller handlemåte antas å komme til å skade klubben, miljøet eller klubbens omdømme. Styret kan avslå søknaden om medlemskap hvis forpliktelser til annen klubb tilsluttet Norges Sjakkforbund ikke er oppfylt. 


§ 3 Medlemskontingent


Medlemskontingentens størrelse blir fastsatt av generalforsamlingen. Kontingenten betales til klubbens driftskonto etter anvisning fra kasserer. Æresmedlemmer i klubben skal ha fri kontingent. Trygdede og streikende medlemmer kan søke om nedsettelse av, eventuelt fritakelse av kontingent. Betalt kontingent gir adgang til klubbens lokaler og til deltagelse i turneringer.


§ 4 Avsluttet medlemskap


Ethvert medlem som skylder kontingent for mer enn 3 - tre måneder eller på annen måte skylder penger, kan strykes som medlem. Vedkommende skal imidlertid varsles om dette 2 - to uker før strykning finner sted. Et medlem hvis opptreden eller handle måte skader klubben, kan likeledes suspenderes - eventuelt ekskluderes. Styrets avgjørelse om dette kan innankes for generalforsamlingen. Avgjørelsen i strid med styrets vedtak må her fattes med alminnelig flertall.


§ 5 Generalforsamling


Ordinær generalforsamling holdes i januar, og innkalles av styret med 14 - fjorten dagers varsel.
Saksliste, årsberetning og revidert årsregnskap samt valgkomiteens innstilling legges tilgjengelig for klubbens medlemmer i klubbens lokale på generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 1 - en uke før møtet.
Etter denne tid kan bare et forslag behandles dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer vedtar dette.
Klubbens nedre stemmerettsalder er 14 år. Unntatt fra dette er, klubbens bimedlemmer som kun har forslagsrett.

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet.


§ 6 Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles med 8 - åtte dagers varsel, hvis styret finner det nødvendig, eller dersom ¼ av de stemmeberettigede medlemmer skriftlig forlanger det.


§ 7 Beslutningsdyktig generalforsamling


Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig med de stemmeberettigede medlemmer som er tilstede.


§ 8 Valg


På ordinær generalforsamling foretas alle valg. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Bare stemmeberettigede medlemmer er valgbare og pliktige til å motta valg. Styrets medlemmer kan frasi seg gjenvalg for 1 - ett-år.
Klubbens styre skal bestå av 6 - seks medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, turneringsleder og ungdomsleder. Til styret velges 2-to varamenn.
Foruten styret skal det på generalforsamlingen velges: 2 - to revisorer med 1 - en varamann, valgkomite på 2 - to medlemmer. Det tredje medlemmet utpekes av det kommende styret. Representanter til Krets- og Forbundstinget utpekes av det kommende styret.


§ 9 Årsberetninger


På ordinær generalforsamling skal følgende årsberetning leses opp:

a) Styrets beretning ved sekretær.
b) Turneringsleders beretning om klubbens sjakkaktiviteter.
c) Kasserers beretning om klubbens finansielle stilling.
d) Materialforvalters beretning om klubbens materiellstatus.
e) Ungdomsleders beretning om barn-og ungdomsjakken i klubbens regi.
f ) Valgkomiteens innstilling.


§ 10 Voteringer


Alle saker som behandles på generalforsamlingen med unntak av vedtektsendringer, avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.


§ 11 Styremøter


Styret ivaretar klubbens interesser i overenstemmelse med klubbens lover og generalforsamlingens vedtak.
Styremøte avholdes:

 1) Når leder forlanger det.
 2) Når to av styremedlemmene forlanger det.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er tilstede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall - ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. Styrets medlemmer har taushetsplikt.

§ 12 Styremedlemmenes arbeidsoppgaver


Leder:

Er klubbens ansvarlige leder, leder alle møter og underskriver alle
viktige brev, og fører fortegnelse over klubbens premier og oppbevarer om nødvendig disse.

Nestleder:

Får tildelt arbeidsoppgaver av leder, dessuten vikarierer for denne.

Kasserer:

Fører klubbens regnskap, innkrever medlems- og startkontingent, betaler regninger og fører medlemsfortegnelse.
Regnskap føres i h.h.t § 13. Han/hun plikter å underrette leder/styret om klubbens finanser med jevne mellomrom.

Sekretær:

Fører all den korrespondanse som ikke sorterer under andre tillitsmenn. Han/hun fører protokoll fra alle møter og orienterer medlemmene om styrets vedtak og beslutninger. Dessuten sender han de rapporter til kretsen og forbundet som klubben plikter.

Turneringsleder:

Leder alle klubbens turneringer, setter opp lag til lagkamp og fører turneringsprotokoll.
Han/hun avgir beretning til generalforsamlingen over sesongens kamper og turneringer, samt
rapporterer turneringsresultat til krets og forbund. Turneringslederen skal videre sørge for at ro og orden i spillelokalet opprettholdes.

Ungdomsleder:

Er ansvarlig for opplæring og turneringsaktivitet o. l. blant klubbens ungdom. Skal også arbeide for
å utbre interessen for sjakk blant unge og skaffe klubben nødvendig rekruttering.
Ungdomsleder registrerer medlemmer i ungdomsavdelingen og sender de rapporter til krets og forbundets ungdomsavdelinger som kreves.

Forretningsutvalg:

Leder, kasserer og sekretær danner klubbens forretningsutvalg.
Dette ivaretar klubbens daglige gjøremål, og har avgjørende myndighet hvor saker av ikke stor
økonomisk betydning kommer inn i bildet.

Turneringskomite:

Leder, nestleder og turneringsleder danner klubbens turneringskomite.
De setter opp rankingliste, arrangerer turneringer og påser at turneringsreglementet blir
overholdt.

Premiekomite:

Leder, kasserer og turneringsleder danner premiekomiteen, som sørger for innkjøp av alle premier.


§ 13 Bankkontoer


Klubben skal ha 2-to adskilte bankkontoer.

Driftskonto:

Kontoen som kasserer bruker til å betale regninger fra. Penger som er stilet til klubben blir
plassert her. Kasseres underskrift er oppbevart i banken.
Nyvalgt kasserer eller andre som styret bemyndiger til å kunne bruke denne konto, må levere fullmakt og prøveunderskrift til banken.

Høyrentekonto og Reidar Bergs Fond:

Dette er klubbens sparekonto. Kapitalen skal brukes ved større investeringer, større
årsunderskudd o.l. og krever skriftlig fullmakt av leder og kasserer.
Reidar Bergs gavefond er lagt inn i klubbens høyrente konto.
Dette fondet har et grunnbeløp på kr 10,000,- som kun skal benyttes i nødsfall Kfr. statutter,
og krever årsmøtets/generalforsamlingens godkjenning og fullmakt.
Kasserer er ansvarlig for at underskriftene til det nye styrets leder og kasserer er levert til
klubbens bankforbindelse.


§ 14 Utmeldelser


Utmeldelser av klubben må meldes til styret. Et utmeldt eller strøket medlem hefter fremdeles for enhver gjeld til klubben.


§ 15 Vedtektsendring


Forandring av vedtekter kan kun skje på generalforsamling. Det krever 2/3 flertall.


§ 16 Oppløsning


Moss Schakklub kan ikke oppløses hvis minst 6-seks-medlemmer vil opprettholde den.
I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler og formue Østfold Sjakkrets, mot at denne
ivaretar materialer og midler på en slik måte at dette kan komme til nytte ved en
gjenopptagelse av klubben.


§ 17 Turneringsreglement med særbestemmelse


Turneringsreglementet med særbestemmelser, vedtatt på ordinær generalforsamling 1974,
og revidert 1987, 2002, 2004, 2006,2007 og 2009 er en del av dette reglementsverket.
Klubbens medlemmer kan ikke arrangere turneringer uten styrets godkjennelse.


Disse vedtekter er vedtatt på klubbens generalforsamling den 5.mai 1975 og avløser i sin helhet vedtektene av 6.mai 1969.
Vedtektene er revidert på generalforsamling den 10.mai 1982, 20.mai 1987, 19.mai 1995 , 30. mai 2002, 27. mai 2004, 26.mai 2005, 18.mai 2006
25.januar 2007, 5.november 2009, 4.februar 2016, 2.februar 2017 og 8.februar 2018

Previous page: Rating
Neste side: Reglement